[lwptoc]

Tính trọng lượng thép, đơn giá thép: thép hộp, thép ống tròn, thép tròn đặc, thép vuông đặc, thép tấm, thép hình, thép V, thép lập là, bản mã.

Tính trọng lượng thép

Thép hộp

Tính trọng lượng thép hộp vuông chữ nhật

Thép ống tròn

Tính trọng lượng thép ống tròn thép đen thép inox

 

Thép tấm

Thép tròn đặc

Thép vuông đặc